Uitsluiten herroepingsrecht

Wadfijn Terschelling wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Wadfijn Terschelling.

 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie, die wordt verhuurd door Wadfijn Terschelling. 1.2 In deze Algemene voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met Wadfijn Terschelling een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie. 1.3 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere Algemene voorwaarden. Wadfijn Terschelling wijst alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. 1.4 Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
 2. Reserveringen 2.1 Wadfijn Terschelling neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 25 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. 2.2 Indien Wadfijn Terschelling uw reservering in behandeling neemt, zenden wij u een bevestiging; tevens factuur binnen 14 dagen na het maken van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk aan ons medegedeeld te worden. 2.3 Bent u binnen 14 dagen na het maken van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/ factuur, dan dient u direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan. 2.5 Tussen u en Wadfijn Terschelling komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. 2.6 De overeenkomst betreft huur van de accommodatie voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst 3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Wadfijn Terschelling niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Wadfijn Terschelling om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. 3.2 Wijzigingen van aankomstdatum 28 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 14. van deze Algemene voorwaarden.
 4. In de plaats stelling 4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met Wadfijn Terschelling. 4.2 Indien u en Wadfijn Terschelling zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Wadfijn Terschelling voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigings- kosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.
 5. Prijzen 5.1 U bent aan Wadfijn Terschelling verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering. 5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Wadfijn Terschelling is verzonden 5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 5.4 Wadfijn Terschelling heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW en toeristenbelasting) waar Wadfijn Terschelling geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

 

 1. Extra kosten 6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook reserverings- en schoonmaakkosten, bedlinnen en toeristenbelasting verschuldigd. 6.2 De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de gemeente Terschelling. U/de huurder bent aan Wadfijn Terschelling te allen tijde het door de gemeente Terschelling vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.
 2. Betalingen 7.1 Bij reservering dient u een aanbetaling van 50% te doen vermeerderd met de reserveringskosten. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 8 dagen na datum van de bevestiging/ tevens factuur van de reservering van Wadfijn Terschelling. 7.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Wadfijn Terschelling uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in Wadfijn Terschelling als vermeld in de bevestiging van de reservering. 7.3 In afwijking van het voorafgaande dient bij reservering tussen 8 weken en 4 weken voor aanvang van uw verblijf het gehele bedrag (huurprijs vermeerderd met in 7.1 en 7.2 genoemde kosten binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur) betaald te worden. Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van uw verblijf dient het gehele bedrag (huurprijs vermeerderd met de in 7.1 en 7.2 genoemde kosten) direct te worden voldaan. Als bij aankomst blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Wadfijn Terschelling, dan behouden wij ons het recht voor u de toegang tot de accommodatie te weigeren tot het (restant van het) bedrag alsnog is voldaan. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Wadfijn Terschelling, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden 7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Wadfijn Terschelling u de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Wadfijn Terschelling zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Wadfijn Terschelling als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Wadfijn Terschelling in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Wadfijn Terschelling heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing 7.5 Wadfijn Terschelling heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.
 3. Aankomst en vertrek 8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 12.00 uur verlaten te zijn. 8.2 Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft u/de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Wadfijn Terschelling.
 4. Huishoudelijk reglement 9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan het Algemeen Parkreglement van ‘Om ’t Noord’ Terschelling. Dit reglement vindt u in de informatiemap die zich in accommodatie bevindt. 9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Wadfijn Terschelling besluiten de gasten niet onder te brengen. 9.3 De accommodatie mag slechts bewoond worden door maximaal 6 personen waarvan ten hoogste 4 volwassenen. Volwassenen zijn personen vanaf 14 jaar 9.4 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd. 9.5 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen 9.6 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen). 9.7 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te huren van Wadfijn Terschelling. 9.8 Naast de huur voor de accommodatie, het bedlinnen en toeristenbelasting is huurder verplicht de kosten van de eindreiniging te betalen. Dit is een vast bedrag ongeacht de periode van het verblijf.

 

Bij overtreding van de in deze Algemene voorwaarden opgenomen regels en/of Parkreglement, het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Wadfijn Terschelling het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. 9.9 Indien wij ernstig vermoeden hebben dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, zijn wij gemachtigd ons toegang tot de accommodatie te verschaffen.

 1. Huisdieren 10.1 Huisdieren zijn zowel op het park als in de accommodatie niet toegestaan. Met het overtreden van dit artikel in het reglement heeft Wadfijn Terschelling het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Extra schoonmaakkosten voor de accommodatie zal op u/de huurder worden verhaalt.
 2. Gebruik accommodatie en inventaris 11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders in het park, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur. 11.2 Daarnaast zijn de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan de beheerder en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.
 3. Internetgebruik 12.1 Wadfijn Terschelling biedt de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk of via de kabel aan 12.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem. 12.3 Wadfijn Terschelling is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk. 12.4 De huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden danwel waarbij schade wordt toegebracht aan Wadfijn Terschelling in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huurder

vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Wadfijn Terschelling als aanbieder van accommodatie. 12.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen, heeft Wadfijn Terschelling het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren. 12.6 De huurder vrijwaart Wadfijn Terschelling tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Wadfijn Terschelling zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.

 1. Annuleringskosten 13.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van het totaalbedrag en bij annulering vanaf de 28 dag voor aankomst of later het volledige totaalbedrag. 13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

 

 

 

 1. Overmacht en wijziging 14.1 In het geval Wadfijn Terschelling al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan Wadfijn Terschelling binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.). 14.2 Overmacht aan de zijde van Wadfijn Terschelling bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Wadfijn Terschelling, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen. 14.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Wadfijn Terschelling het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Wadfijn Terschelling zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
 2. Opzegging 15.1 Wadfijn Terschelling heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/ of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.
 3. Aansprakelijkheid 16.1 Wadfijn Terschelling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge de huur/het gebruik van accommodatie van Wadfijn Terschelling, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Wadfijn Terschelling of (één van) haar werknemers. 16.2 Wadfijn Terschelling is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten. 16.3 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Wadfijn Terschelling ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het park bevinden. 16.4 U vrijwaart Wadfijn Terschelling voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden. 16.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.
 4. Toepasselijk recht 17.1 Op de overeenkomst tussen u en Wadfijn Terschelling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Privacy 18.1 Alle gegevens die u Wadfijn Terschelling verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie.
 6. Algemeen 19.1 Wadfijn Terschelling zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt. 19.2 Kennelijke druk- en zetfouten binden Wadfijn Terschelling niet. 19.3 Met deze Algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.
Call Now Button